Environmental Portraits - ktlindsayphotography

Billy ~ Puno, Peru