Landscapes - ktlindsayphotography

Mono Lake Study. Sierra Nevada, CA. 2009.

Yosemite